Uitbreiding groen bij Oostzanerveld in raadsvoorstel Noordeinde 65

Oostzaan natuurlijk! heeft het college/de burgemeester* verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk  en naar eigen keuze college of de burgemeester* te beantwoorden voor de Raad van 9 mei.

U neemt in raadsvoorstel “Noordeinde’ het parkeerterrein tussen 53 en 59 mee.

Indertijd is afgesproken dat na verplaatsing van bedrijf Meyn het parkeerterrein aan de oostzijde van het Noordeinde een herstel van het lint met woningen zou plaatsvinden en het achterliggende terrein terug naar het Oostzanerveld zou gaan.

Hoe kan het dat u dit parkeerterrein tussen 53 en 59 in raadsvoorstel Noordeinde 65 meeneemt? Tevens neemt u 59 mee terwijl dit nog niet aangekocht is. Hoe kan dit?

In de nota dierenwelzijn staat opgenomen dat u het plaatsen van nestkasten voor vleermuizen en vogels zou stimuleren.

Waarom heeft u dit niet als eis meegenomen in dit raadsvoorstel? Zeker gezien de locatie zou dit moeten. Bent u bereid om dit als voorwaarde mee te nemen?

U stelt dat het achterliggende verharde deel terug zal gaan naar weide met agrarische waarde. U heeft echter geen voorwaarde gesteld hoe dit gerealiseerd en in stand gehouden kan worden.

Wilt u de eis opnemen dat het om niet overgedragen wordt aan StaatsBosBeheer? Gezien de locatie zal een woonwijk altijd van invloed zijn op het naastgelegen Natura 2000 gebied en is het opnemen van extra regels noodzakelijk. De ervaring leert dat een woonwijk extra licht, geluid en bewegingen met zich meebrengt. Na realisering van de Jol zijn er van diverse soorten vogels, zoals Krakeend en Kievit, geen broedsels meer geweest op het eiland ten zuiden van De Jol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.