Terugblik Raadsvergadering van 29 september 2022

De start van vergadering was turbulent. De VVD en PVDA (de coalitie) stelden bij het vaststellen van de agenda voor om de omgevingsvisie op de agenda te plaatsen. Bijzonder omdat in een vooroverleg van het presidium ervoor was gekozen om daarvoor de gemeenteraad van 27 oktober te benutten. In de achterkamertjes had men blijkbaar een andere opvatting. Gevolg was dat de oppositiepartijen (Oostzaan Natuurlijk!, CDA, D66 en GroenLinks) geen mogelijkheden meer hadden om het debat voor te bereiden maar ook geïnteresseerde burgers niet in gelegenheid waren om het debat te volgen. Inhoudelijke meningsverschillen waren er natuurlijk, denk aan de camping in het Twiske en het continueren van festivals. Juist dan is de gemeenteraad de plaats om tot finale besluitvorming te komen. Door deze actie was een debat niet mogelijk. Oostzaan natuurlijk en de andere oppositie partijen konden niet anders dan de vergadering te verlaten bij dit agendapunt. Toen bleek  dat er nog meer zaken in coalitieverband doorgedrukt moesten worden. Via een amendement uit de hoge hoed werd er ruimte geboden voor een extra bouwlaag als bouwen op vader erf mogelijk zal worden. Voor Oostzaan Natuurlijk! een reden om zich fel te gaan verzetten tegen deze ontwikkeling.

Toerisme en recreatie: het uitvoeringsplan was geagendeerd. Wij hadden al kenbaar gemaakt dat wij ons afvragen of de kosten die hiermee gepaard gaan : 25.000 per jaar met als doel het toerisme te bevorderen, past in de huidige tijd waarin we te maken hebben met een crisis en ook nog eens op gespannen voet staat met de Natura 2000 – status van het Oostzanerveld. Via een amendement – welke we samen met D66 hebben ingediend-  wilden wij deze middelen bestemmen voor armoedebestrijding. Helaas werd dit amendement afgewezen met 7 stemmen tegen en 6 voor. De coalitiepartijen VVD en PVDA waren tegen.

Daarna werden aan aantal onderwerpen zonder veel discussie unaniem aangenomen vervolgens werden een aantal moties besproken:

Een motie vreemd van GroenLinks en PVDA over een spoedonderzoek naar steunmaatregelen voor Oostzaners in armoede. Ook wij hadden een een motie ingediend over dit onderwerp waarbij wij nadrukkelijk vroegen aan het college om voor de begrotingsbespreking met een integraal plan te komen om de leefsituatie van Oostzaners die op- of onder armoedegrens leven te verbeteren. In het debat zegde de wethouder toe dat hij dit ging doen met de aantekening dat hij niet kon beloven dat het plan in de gegeven tijd tot in detail uitgewerkt zou worden. Deze toezegging was voor onze fractie voldoende om de motie in te trekken. Uiteraard konden we met de motie van GL en PVDA instemmen.

Een motie vreemd van de VVD : Zonder boeren geen Oostzanerveld. Strekking van de motie: aandacht te vragen bij de Provincie voor de vermindering  van de veestapel in het kader van de noodzakelijke stikstof reductie. In het debat dat daarop volgde hebben wij benoemd dat er dan ook aandacht gevraagd zal moeten worden voor maatwerk- en andere mogelijkheden om stikstof  te reduceren zoals het terugbrengen van de maximum snelheid op de A8 naar 80 km per uur en het realiseren van groene geluidschermen. Dat geeft de boeren dan weer extra “stikstofruimte”
De wethouder zegde toe deze mogelijkheden eveneens te bespreken met de Provincie.

Zie ook artikelen in de Orkaan 

https://www.deorkaan.nl/oppositie-verlaat-raadszaal-omgevingsvisie-oostzaan-plots-geagendeerd-video/

https://www.deorkaan.nl/omgevingsvisie-oostzaan-weer-van-tafel/

 en het bericht in Kompas van week 40

Rob Monen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.