Motie Verhuur particuliere woningen

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.
gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat door de toename van de vraag en het aanbod van tijdelijk verblijf in de gemeente andere belangen onder druk komen te staan.

 • Te denken valt b.v. aan: de bescherming van de schaarse
  woningvoorraad
 • Het voorkomen van achteruitgang van de leefbaarheid
 • Het garanderen van een veilige verhuur en het belang van een gelijk speelveld voor hotels, Bed en Breakfast en geregistreerde aanbieders van vakantieverhuur
 • Dit o.a. op het gebied van de afdracht van toeristenbelasting, (brand-)veiligheidseisen en het illegaal gebruik van een woning.
  Er op dit moment nog geen beleid voor het verhuren van particuliere woningen- en woonruimten is vastgesteld.

  overwegende dat:
 • Sinds 1 januari 2021 de wet “Toeristische verhuur van woonruimte” van kracht is
 • Deze wet de gemeente verplicht om bij niet geregistreerde verhuur een boete op te leggen van € 8.700,=
 • Ook in Oostzaan een groot woningtekort is en dat elke woning die een andere bestemming heeft/krijgt een achteruitgang van de woningvoorraad betekent;
 • Andere aanbieders (Bed & Breakfast, hotel) hier mogelijk oneerlijke concurrentie van ondervinden.
 • Het nu niet duidelijk is waar de verhuur plaatsvindt en bij mogelijke calamiteiten (bv brand) de hulpverleners dus niet weten waarmee en met hoeveel personen zij te maken hebben.
 • Onze buurgemeente (Amsterdam) hier sterk beleid op voert;

  dringt aan om in 2024 met een beleidsnota Toeristische verhuur woonruimte te komen

  en gaat over tot de orde van de dag.
  Oostzaan Natuurlijk! : Rob Monen
  D66 : Aart Ruijter
  GroenLinks : Sarah van Brussel
  PvdA : Frank Aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.