Motie evaluatie verordening WMO

Motie nr : 24M01
RV : 24/01
Onderwerp : Evaluatie Verordening WMO
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 8 februari 2024
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:

 • De verordening WMO 2024 is vastgesteld;
 • Deze verordening is gewijzigd op basis van nieuwe jurisprudentie en ervaringen uit de Oostzaanse praktijk,
 • Tevens besloten is tot een evaluatie van de verordening in 2026
  overwegende dat:
 • De wijzigingen van de verordening zijn gebaseerd op incidentele factoren, niet op een eerdere systematische brede evaluatie;
 • Een betekenisvolle evaluatie gedegen voorbereiding behoeft;
 • Een evaluatie gebaseerd moet zijn op van te voren te bepalen criteria (bijv. maatwerk, effect doorbraakmethodiek, beslissnelheid en leveringstijden) en onderzoekmethodieken (interview client, interview consulent, nacalculatie kosten begeleiding en voorziening);
  verzoekt het college om:
  uiterlijk voorjaar 2025 met een opzet te komen voor een brede, valide en betrouwbare evaluatie van de verordening en de uitvoeringspraktijk ervan teneinde:
 • De uitvoering van de WMO te kunnen monitoren en te kunnen verbeteren in termen van kwaliteit, tevredenheid, individuele en maatschappelijke impact;
 • De transparantie te bevorderen voor alle belanghebbenden bij de verordening ten behoeve van sturing en controle (uitvoerenden, Bestuur, Raad);
 • Tot een betere uitvoeringspraktijk te komen en in het verlengde daarvan een betere besluitvorming rondom een nieuwe verordening;
  en gaat over tot de orde van de dag.

  Fractie(s) en ondertekening indiener(s):
  Oostzaan Natuurlijk!: Rob Monen
  CDA : Lize Boshoven
  D66 : Aart Ruijter
  GroenLinks : Sarah van Brussel

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.