Terugblik Raad 14 maart 2024

Terugblik Raadvergadering 14 maart 2024

Een korte agenda echter met een belangrijk onderwerp :
de bestuurlijke toekomst van Oostzaan. 
Het debat over dit onderwerp startte met een korte beschouwing per partij over de beschikbare informatie.
Ik heb duidelijk gemaakt dat de informatie voldoende is om een volgende stap te zetten in het proces.
Ik heb echter ook kenbaar gemaakt dat het een gemis is dat de inwoners bij het vervolg niet betrokken zijn en daarop zal terugkomen. Voor de volgende raadsvergadering (11 april 2024) zal ik een motie indienen op welke wijze de inwoners betrokken kunnen worden.

Er waren twee amendementen (wijzigingsvoorstellen). De VVD was van mening dat maar één scenario uitgewerkt zou moeten worden. Grote verbazing bij ons en de andere partijen. In het belang van de inwoners van Oostzaan waarin een onderhandelingspositie belangrijk is lijkt het niet slim om de keuze tot één mogelijkheid te beperken : een fusie met Landsmeer en Wormerland met als opstap eventueel een ambtelijke fusie. Gelukkig werd er alleen door de VVD voor het amendement gestemd waardoor het werd afgeblazen. Het tweede amendement, van het CDA, ging om uitbreiding van de mogelijkheden door nog een keer goed te kijken naar een ambtelijke fusie Wormerland, Oostzaan en Landsmeer. Wij denken dat (gelet op de beschikbare informatie) de uitkomst waarschijnlijk niet positief zal zijn. Ik heb echter voor gestemd omdat de gesprekken toch gevoerd worden, dus optie ambtelijke samenwerking (is ambtelijke fusie) kan daarin meegenomen worden. Het amendement werd aangenomen met 8 stemmen voor en 5 tegen (de VVD was tegen).

Het volgende onderwerp was de zienswijze op de kadernota van het recreatieschap Twiske Waterland. Het college had voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.  Ik was echter van mening dat er op belangrijke beleidsdoelen (biodiversiteit, spreiding recreanten, beter recreatief aanbod) gerapporteerd dient te worden hoe hier vorm aan gegeven wordt. Dit amendement werd mee ingediend door de PVDA, D66, GroenLinks en het CDA. VVD was tegen waardoor het met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen (de VVD) werd aangenomen.

Rob Monen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.